piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Tytuł:
Metody estymacji parametrów elektromagnetycznych generatorów synchronicznych na podstawie przebiegów w stanie obciążenia
Doktorant:
Sebastian Berhausen
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
17 września 2012 r.
Data obrony rozprawy:
18 września 2012 r.
Streszczenie:
W pracy opracowano metody pomiarowego wyznaczania parametrów elektromagnetycznych modeli matematycznych generatorów synchronicznych stosowanych w badaniach symulacyjnych systemów elektroenergetycznych. Przedmiotem pracy była metoda wyznaczania parametrów generatora synchronicznego współpracującego z systemem elektroenergetycznym na podstawie przebiegów dynamicznych w stanie obciążenia. Założono, że stan nieustalony wywołano wprowadzeniem do regulatora napięcia generatora niewielkiej składowej napięcia zadanego w postaci skokowej zmiany lub sygnału pseudolosowego PRBS. Wyznaczone w normalnych warunkach pracy generatora parametry uwzględniają nasycenie magnetyczne rdzeni oraz wpływ ruchu wirnika na ich wartości. Do estymacji parametrów elektromagnetycznych wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Ponadto przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń parametrów generatora na podstawie rozkładów pól statycznych i quasi-statycznych magnetycznych i elektromagnetycznych w przekroju poprzecznym maszyny obliczonych MES.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne wybranych struktur fotonicznych na bazie półprzewodników szerokoprzerwowych
Doktorant:
Przemysław Struk
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
17 września 2013 r.
Streszczenie:
W pracy doktorskiej zostały przedstawione badania teoretyczne i analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne: struktur falowodów planarnych, struktur fotonicznych ze sprzęgaczami siatkowymi pracującymi jako układy wejścia-wyjścia dla fali elektromagnetycznej z zakresu widzialnego i około widzialnego. Ponadto zostały przeprowadzone badania struktur sensorowych czułych na wybrane środowisko gazowe. Powyższe struktury zostały wykonane w oparciu o materiały półprzewodnikowe o szerokiej przerwie energetycznej takich jak: tlenek cynku ZnO oraz dwutlenek tytanu TiO2.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
Doktorant:
Grzegorz Jarek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
11 września 2012 r.
Data nadania stopnia:
18 września 2012 r.
Streszczenie:
Celem badań było opracowanie i wszechstronna analiza sterowania wymuszającego dynamikę (FDC – ang. Forced Dynamics Control) maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej (MDZ), stosowanej w układach napędowych i generatorowych. Przeprowadzono syntezę trzech wariantów praw sterowania: podstawowego, pracującego samodzielnie, oraz dwóch wykorzystujących w warstwach wewnętrznych metody klasyczne: sterowanie polowo zorientowane i bezpośrednie sterowanie momentem. Opracowane struktury układów sterowania zostały przebadane symulacyjnie i w warunkach laboratoryjnych. Szczególną uwagę zwrócono na weryfikację jakości regulacji przy zmienionych parametrach maszyny. Wyniki potwierdzają możliwość regulacji prędkości, mocy czynnej i mocy biernej MDZ z zadawaną dynamiką. Wpływ zmian parametrów maszyny na jakość sterowania jest porównywalny z osiąganym w metodach klasycznych.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optymalizacja procesu projektowania precyzyjnych transformatorów pomiarowych
Doktorant:
Anna Piaskowy
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
10 lipca 2012 r.
Data nadania stopnia:
18 września 2012 r.
Streszczenie:
Rozprawa doktorska dotyczy optymalizacji procesu projektowania, optymalizacji konstrukcji oraz oceny i minimalizacji kosztów produkcji transformatorów pomiarowych. Rozwiązanie problemu optymalizacji procesu projektowania łączy w sobie efektywne metody optymalizacji jak również zawiera odpowiednie modele matematyczne, umożliwiające wyznaczenie poszczególnych parametrów transformatora ze szczególnym uwzględnieniem parametrów metrologicznych. W ramach pracy stworzony został model matematyczny transformatora, który uwzględnia nieciągłości funkcji opisującej rezystancję uzwojeń oraz nieliniowości związane z histerezą magnetyczną danego materiału rdzenia. Opisano autorskie oprogramowanie, wykorzystujące techniki decyzyjne w połączeniu z optymalizacją nieliniową korzystającą z metod rzutowania gradientu na podprzestrzeń styczną do ograniczeń aktywnych. Opracowany algorytm został zweryfikowany przez przeprowadzone testy numeryczne oraz eksperymenty pomiarowe.