poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

22 października 2012 roku, spotkali się w auli 300 po raz kolejny absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej kol. Krzysztof Kolonko. Witając zgromadzonych przypomniał tych profesorów i kolegów, którzy ubyli z naszego grona od ostatniego Zjazdu i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Do prowadzenia obrad Zjazdu poprosił Kol. Ludwika Pinko. Propozycja by kol. L. Pinko przewodniczył obradom została przyjęta przez aklamację. Kol. Pinko podziękował za wybór i przyznał się, że był obecny na wszystkich dotychczasowych Zjazdach. 

Następnie przewodniczący poprosił o zabranie głosu gospodarza miejsca obrad, Dziekana Wydziału Elektrycznego, który omówił historię Wydziału ilustrowaną przeźroczami. Na zakończenie p. Dziekan zaprosił uczestników do zwiedzania Instytutów i Katedr po obradach merytorycznych. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej kol. Lech Dobrowolski wskazał na cele naszej organizacji. Wydział nasz jest w organizacji Stowarzyszenia Wychowanków bardzo ważny, bo z założycieli Politechniki, Wydział Elektryczny jest jednym z tych, który nie zmienił pierwotnej nazwy. Wspomnienia kol. Tadeusza Lipińskiego, który był w gronie założycieli Stowarzyszenia Wychowanków, wywołały na sali spontaniczne oklaski. Następnie odczytano listy do Zjazdu. List od Prezydenta Miasta Gliwice, odczytał kol. K. Kolonko, listy od Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich odczytał kol. A. S. Grabowski, list od Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej odczytał prof. M. Pasko. Kol. Przewodniczący L. Pinko poinformował, że telefonicznie na jego ręce życzenia dla zjazdu złożyli kol. T. Wróbel i Zb. Ptasiński z drugiego rocznika absolwentów Pol. Śl. Odczytał także list do Zjazdu skierowany przez redaktora pisma „Energetyka”, kol. T. Kołakowskiego.

Referat prof. Mariana Pasko pt. "Stanisław Fryze – pionier elektrotechniki", był bogato ilustrowaną prezentacją multimedialną zawierającą unikatowe zdjęcia pamiątek po Profesorze, pieczołowicie zgromadzonych przez Jego uczniów.

Referat prof. Mariana Urbańczyka – "Akustyczne fale powierzchniowe we współczesnej sensoryce i układach obróbki sygnałów" – wniósł powiew nadziei, że nadążamy za postępem nauki.

Wykłady podsumował kol. Pinko podkreślając trwałą wartość dorobku naukowego profesora Fryzego i nowatorskość rozwiązań prezentowanych w drugim wykładzie.

Doświadczenia artystyczne przedstawiła kol. Z. Cichowska. Zapraszając na wystawę uświetniającą Zjazd (plakat), wręczyła własnoręcznie wykonane ozdobne kalendarze okolicznościowe prezesom: ZG Stow. Wych. Pol. Śl, ZOE SW Pol. Śl i prof. T. Glince w uznaniu zasług.

Na tym zakończono część uroczystą XVI Zjazdu Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.