niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


  • Wydział Elektryczny

W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się w cykl imprez rocznicowych z okazji 70 roku istnienia Wydziału. W tym roku mija również 10 lat od śmierci Profesora.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przedstawił drogę życiową Profesora Romana Janiczka. Urodzony 21 września 1939 roku, trzy tygodnie po wybuchu II wojny światowej w Brzeżanach, na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, nie miał możliwości zaznania spokoju i beztroski dzieciństwa. Ojciec, major Korpusu Ochrony Pogranicza i matka działająca w Armii Krajowej zginęli w walce z okupantem. Wychowywany przez krewnych, Profesor Janiczek, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym, po których rozpoczął pracę w Elektrowni Zabrze, rozwijając się również naukowo. Na Politechnice Śląskiej pracował w okresie od 1965 do 1994 roku. W 1968 roku obronił pracę doktorską pt. „Ekonomiczne aspekty pracy szczytowej konwencjonalnych elektrowni parowych”, a w 1979 roku habilitował się z tematyki planowania i projektowania elektrowni parowych. W 1985 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W czasie swej pracy na Uczelni pełnił obowiązki dziekana Wydziału Elektrycznego (w okresie od 28.01.1985 do 31.08.1985), prodziekana ds. Nauki oraz prodziekana ds. Nauczania i Wychowania. W latach 1991-1994 zajmował stanowisko Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Profesor był twórcą konferencji naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, a od 1994 roku Dyrektorem ds. Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odpowiadając za bezpieczeństwo energetyczne i aspekty ekonomiczne w energetyce.

Następnie Dziekan zwrócił się do Małżonki Profesora Romana Janiczka, składając wyrazy uznania i podziękowania za wspieranie męża w okresie jego intensywnej działalności organizacyjnej i zawodowej.

Po wystąpieniu Dziekana uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami oraz wrażeniami ze spotkań z Profesorem w przeszłości.

Jako pierwszy zabrał głos Ludwik Pinko - były dyrektor techniczny Energopomiaru i współpracownik Profesora Janiczka, który w tym przedsiębiorstwie zajmował się pomiarami i uruchomieniami elektrowni. Twórcą Energopomiaru był profesor Lucjan Nehrebecki - mentor i opiekun naukowy Profesora Janiczka.

Wieloletni współpracownik Profesora Romana Janiczka w PSE SA – dyrektor Adam Oleksy wspomniał Profesora, jako wybitnego specjalistę w zakresie regulacji prawnych polskiej energetyki po transformacji ustrojowej i konieczności dostosowania regulacji ustawowej do europejskich standardów.

Profesor Zbigniew Gacek, jeden z następców Profesora Janiczka na stanowisku Dyrektora Instytutu, scharakteryzował swojego poprzednika, jako człowieka o wielkim sercu i życzliwości dla współpracowników.

Jako przyjaznego studentom naukowca i dydaktyka opisał Profesora Romana Janiczka jego były doktorant - dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki. Dodał również, iż Profesor Janiczek był prekursorem generacji rozproszonej energetyce, która obecnie przeżywa okres swojego największego rozkwitu.

Profesor Jan Popczyk zwrócił uwagę na ogrom zadań, jaki postawiony został przed Profesorem Janiczkiem w momencie objęcia przez niego stanowiska w PSE. Sieć energetyczna, jak również cały ówczesny system wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wymagał radykalnych zmian i stworzenia, praktycznie od zera, nowoczesnego modelu działania. Z tych zadań Profesor wywiązał się wzorowo.

Z kolei przyjaciele Profesora z czasów studenckich, dr inż. Lucjan Karwan oraz dr inż. Marian Sauczek, docenili zdolności organizacyjne Profesora Janiczka i jego działalność w samorządzie mieszkańców domu studenckiego.

Ostatni wypowiedział się Mirosław Krzakiewicz, współpracownik Profesora Romana Janiczka z elektrowni w Zabrzu. Profesor, pracując tam po zakończeniu studiów jako dyżurny inżynier ruchu, wykazał się dużą zdolnością zjednywania sobie ludzi z różnych regionów i środowisk, pozostając na długo w ich pamięci jako autorytet i specjalista.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

Autor zdjęć: Janusz Rzymanek