wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 Nazwa jednostki: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

- status słuchacza studiów doktoranckich

- ukończone studia wyższe na kierunku: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, robotyka, fizyka, dyplom uzyskany nie wcześniej niż w 2012r.,

- umiejętności w zakresie projektowania układów mechatronicznych,

- umiejętność programowania systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów,

- otwartość na prowadzenie badań interdyscyplinarnych obejmujących mechatronikę, optykę i właściwości ciekłych układów koloidalnych,

- umiejętność łączenia w ramach jednego projektu rozwiązań z zakresu mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, jak również informatyki i fizyki,

- silna motywacja do pracy (potwierdzona referencjami samodzielnego pracownika naukowego),

- bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w zakresie umożliwiającym pracę naukową.

Opis zadań:

Podstawowym zadaniem doktoranta będzie opracowanie i przetestowanie sterowanego komputerowo układu (dip-coater’a) do nanoszenia warstw zolu na podłożach szklanych i krzemowych. Wymagania, jakie będzie musiał spełniać opracowany układ, to przede wszystkim możliwość zadawania szybkości wynurzania podłoża z zolu, oraz wysoka jednorodność tej szybkości. Jednorodność szybkości wynurzania podłoży z zolu jest konieczna dla zapewnienia jednorodnej grubości warstw falowodowych otrzymywanych metodą zol-żel i techniką dip-coating. Doktorant w ramach swej pracy gruntownie przetestuje poprawność działania opracowanego układu. W ramach tych badań wykona serie światłowodów płaskich i zbada ich jednorodność metodą elipsometryczną i spektrofotometrycznie oraz dokona statystycznego opracowania otrzymanych wyników. Zakłada się, że jednym z efektów końcowych będzie publikacja, w której przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań.

Streszczenie popularno-naukowe projektu dostępne jest pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/375665-pl.pdf

Typ konkursu NCN: Opus, ST

Termin składania ofert: 27.11.2018, 14:00

Forma składania ofert: osobiście p. A 235 w godzinach 8.00-14.00, B. Krzywoustego 2. Gliwice

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie

Osoba zatrudniona w projekcie nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

- życiorys naukowy,

- wykaz publikacji i osiągnięć naukowych,

- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

- jeden lub więcej listów polecających od naukowców znających Kandydata wraz z danymi kontaktowymi do osób polecających,

- własne informacje kontaktowe.

Zgłoszenia proszę składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Opus 13”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.